Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Deklaracja dostępności Strona Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy.

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-08-29
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych oraz nie posiada opisu tekstowego,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,
 • do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
 • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki.

Wyłączenia

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Państwowa Inspekcja Pracy i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-10-05

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Robert Walentyn.
 • E-mail: robert.walentyn@bydgoszcz.pip.gov.pl
 • Telefon: 523 202 425

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy
 • Adres: Plac Piastowski 4a
  85-012 Bydgoszcz
 • E-mail: kancelaria@bydgoszcz.pip.gov.pl
 • Telefon: 523 202 400

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Okręgu w Bydgoszczy Plac Piastowski 4a

W siedzibie Okręgu w Bydgoszczy dysponujemy pojazdem schodowym Treppenkuli. Po wezwaniu portiera przez osobę niepełnosprawną ruchowo (poprzez naciśnięcie dzwonka zamontowanego obok schodów) uruchamiany jest pojazd, którym osoba niepełnosprawna transportowana jest do dowolnego pomieszczenia w budynku.

W obiekcie zachowana jest odpowiednia szerokość drzwi i ciągów komunikacyjnych, brak jest progów i różnic w poziomie podłóg. 

Siedziba Oddziału w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 30

Budynek nie posiada barier architektonicznych. Jest wyposażony w niezależne wejście - podjazd, który zdecydowanie ułatwia dostęp do budynku osobom niepełnosprawnym. Posiada również windę „OTIS” z 2000 r., która umożliwia przedostanie się na wyższe kondygnacje. Zamontowano w niej poręcze dla osób z dysfunkcją narządów ruchu oraz oznakowanie w  języku Braille’a. Na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem natomiast znajdują się wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Siedziba Oddziału we Włocławku, ul. Piekarska 16a

Biura Oddziału znajdują się na I piętrze budynku. Osoba niepełnosprawna ruchowo po dotarciu na parter budynku zgłasza portierowi potrzebę uzyskania porady prawnej bądź przeprowadzenia rozmowy z konkretnym pracownikiem Oddziału OIP, ten dokonuje zgłoszenia zaistnienia takiej potrzeby w sekretariacie Oddziału OIP. Załatwienie sprawy następuje w wydzielonym pokoju biurowym znajdującym się na parterze budynku.

Tak ustanowiony porządek załatwiania spraw wnoszonych przez osoby niepełnosprawne uznać należy za poprawny i jak do tej pory nie wnoszono w tym względzie uwag.

W celu ułatwienia dostępu osobom z niepełnosprawnością ruchową przez wejście główne w roku 2014 zamontowano przy schodach wejściowych dzwonek.

Siedziba Oddziału w Grudziądzu, ul. Waryńskiego 2

Pomieszczenia Oddziału w Grudziądzu mieszczą się na parterze budynku. Nie posiada on barier architektonicznych. Jest wyposażony w niezależne wejście - podjazd, który zdecydowanie ułatwia dostęp do budynku osobom niepełnosprawnym. Na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Udogodnienia

W 2016 roku w budynku Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy przeprowadzono na parterze budynku remont toalet z dostosowaniem jednej z nich na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Odział w Toruniu posiada windę „OTIS” z 2000 r., która umożliwia przedostanie się na wyższe kondygnacje. Zamontowano w niej poręcze dla osób z dysfunkcją narządów ruchu oraz oznakowanie w języku Braille’a.

Odział w Grudziądzu jest wyposażony w niezależne wejście - podjazd, który zdecydowanie ułatwia dostęp do budynku osobom niepełnosprawnym. Na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Szukaj

Logo PIP

Menu