Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Kontakt

Sprawdź odpowiedzi na najpopularniejsze pytania

Jak złożyć skargę?

Twój pracodawca naruszył przepisy prawa pracy? Jako pracownik masz prawo do dochodzenia swoich praw przed sądem pracy. Możesz również złożyć skargę do Państwowej Inspekcj ...

Dowiedz się więcej

Zgłoś wypadek

Telefoniczne zgłaszanie wypadków przez całą dobę:   602 591 278  (dotyczy wypadków ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych) Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy Pl ...

Dowiedz się więcej

Chcesz się z nami skontaktować?

Porady prawne telefoniczne

Bezpłatne porady prawne z zakresu prawa pracy udzielane są telefonicznie pod numerami telefonów:

w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od  9:00 do 15:00

Porady prawne osobiste

Bezpłatne porady prawne osobiste udzielane są pracownikom i pracodawcom:

Porady prawne osobiste specjalistów

w siedzibie Okręgowego Inspektoratu pracy w Bydgoszczy

W okresie od 19.03.2024 r. do 27.03.2024 r. porad prawnych udzielać będą specjaliści z następujących dziedzin prawa pracy:

Porady prawne dla obywateli Ukrainy
Юридична консультація для громадян України

Inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy udzielają bezpłatnych porad prawnych obywatelom Ukrainy
w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3.

Інспектори Районної Інспекції Праці в Бидгощі надають безкоштовні юридичні консультації громадянам України
в Куявсько-Поморському Обласному Управлінні в м.Бидгощі на вул. Конарскєго 1-3.

w dniach в днях:  19.03,  09.04,  23.04,  07.05,  21.05,  04.06,  18.06
w godzinach в годинах:  16:00-18:00

Porady prawne elektroniczne

* Pouczenie: Zgodnie z art. 63 § 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej do Państwowej Inspekcji Pracy korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

Brak powyższych danych spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.
Pisma anonimowe nie będą rozpatrywane.

 

Tłumacz języka migowego

Osoby głuchonieme będące klientami Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się, mogą korzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania swoich spraw w Urzędzie. Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, kontaktując się z Urzędem pocztą elektroniczną, faksem (podając sposób przekazania informacji zwrotnej) lub telefonicznie na numer sekretariatu OIP 52 32 02 470. Pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy zajmuje się umówieniem wizyty i będzie w bieżącym kontakcie z uprawnionym tłumaczem języka migowego.

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875).

W ramach wykorzystywania środków wspierających komunikowanie się osób niesłyszących i mających trudności w porozumiewaniu się Urząd udostępnia również możliwość doręczania korespondencji w formie dokumentów elektronicznych, pocztą elektroniczną i faksem, udzielając odpowiedzi w sposób podany we wniosku lub zwyczajowo przyjęty.
 
Powyższe sposoby komunikowania się są zgodne z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.2017 r.  poz. 1824 t.j.).


Główny Inspektorat Pracy

Bezpłatne porady prawne udzielane są również przez Główny Inspektorat Pracy od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00 pod numerami telefonu:

  • dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych - 801 002 006
  • dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych - 459 599 000

(Koszt połączenia zależny jest od stawek operatora telekomunikacyjnego. Koszty naliczane są od momentu połączenia z infolinią, tj. również za czas oczekiwania).

Szukaj

Logo PIP

Menu