• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy - formularz e-skargi / e-wniosku

Pouczenie: Zgodnie z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r., Nr 78, poz. 1071 z poźn. zm.) podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Oznacza to, że treść kierowanej do Państwowej Inspekcji Pracy korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

1)osoby, od której pochodzi (jej imienia i nazwiska),

2)adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) tej osoby,

3)przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Brak powyższych danych spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osób fizycznych

* - pola wymaganePrzepisz treść z obrazka odświeżGIP Przejdź do GIP Porady prawne