• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

Wymogi dotyczące korespondencji elektronicznej

Główny Inspektorat Pracy informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  • żądania, którego dotyczy.

Jednocześnie informujemy, że dane osoby wnoszącej skargę (zwracającej się o poradę prawną) podlegają ochronie. Dane te, nie są również ujawniane w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych.

Skargę na działalność pracodawcy prosimy kierować zgodnie z właściwością do Okręgowego Inspektoratu Pracy lub oddziału okręgowego inspektoratu pracy właściwego do rozpatrzenia sprawy ze względu na siedzibę pracodawcy.

 


 

Requirements relating to electronic communication

The Chief Labour Inspectorate informs that no answers shall be provided to electronic communication which does not meet the requirements provided for in Article 63 § 2 of the Act of 14 June 1960 – Code of administrative procedure (unified text: Journal of Laws of 2000, No. 98, item 1071 as amended).

This means that communication shall include at least:

  • the first name and family name of the author;
  • the address (postal code, town, street and house number) of the author;
  • the claim or request which is the subject of correspondence.

Data of the complainant (or person seeking legal advice) is protected. This data is not revealed in the course of inspection proceedings.

We request that complaints about the employer’s activity are lodged with a District Labour Inspectorate or a sub-district competent on the basis of the employer’s seat.


GIP Przejdź do GIP Porady prawne