• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

09.02.2023

Konferencja prasowa Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy

W dniu 8 lutego 2023 r. odbyła się konferencja prasowa OIP w Bydgoszczy poświęcona:

- Podsumowaniu działań kontrolnych i prewencyjnych Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy w 2022 roku oraz planowaniu kontroli i innych działań na 2023 rok,

- Wypadkom przy pracy zaistniałym w 2022 r.,

- Zmianom w przepisach prawa pracy, w tym m. in. pracy zdalnej oraz dopuszczalności badania stanu trzeźwości przez pracodawców.

W konferencji prasowej wzięli udział p.o. Okręgowego Inspektora Pracy Andrzej Bugalski, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy  Waldemar Adametz oraz p.o. Nadinspektor Pracy Dariusz Lewandowski.

Okręgowy Inspektor Pracy Andrzej Bugalski omówił zmiany przepisów prawa pracy w zakresie pracy zdalnej oraz możliwości skontrolowania trzeźwości pracowników przez pracodawców.

Ustawa wprowadza do Kodeksu pracy nowe rozwiązania prawne dot. możliwości przeprowadzenia przez pracodawcę kontroli trzeźwości pracowników oraz kontroli pracowników na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy oraz nowe rozwiązania prawne dot. wykonywania pracy zdalnej, które wchodzą w życie po upływie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy. Zastąpią one funkcjonującą w Kodeksie pracy telepracę oraz pracę zdalną stosowaną obecnie na podstawie tzw. Ustawy covidowej- zaznaczył Andrzej Bugalski.

Okręgowy Inspektor Pracy omówił również najważniejsze rozwiązania dotyczące powyższych przepisów, m. in. przesłanki wprowadzenia kontroli, obowiązki informacyjne pracodawcy, warunki przeprowadzenia kontroli czy niedopuszczenia pracownika do wykonywania pracy oraz najważniejsze kwestie w zakresie pracy zdalnej, tj. zasady wykonywania pracy zdalnej, okazjonalnej pracy zdalnej a także przepisów dot. wypadku przy pracy.

Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Waldemar Adametz podsumował działalność kontrolno-nadzorczą za 2022 r. i przedstawił zakres kontroli i działań prewencyjnych na 2023 r. tj. kontrole w zakładach mleczarskich i komunalnych, na budowach, podczas wykonywania prac spawalniczych, dot. emerytur pomostowych pracowników. Działalność prewencyjna to m. in. kontynuacja kampanii „Budowa stop wypadkom”, działalność szkoleniowa obejmująca różne branże.

Inspektorzy pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy przeprowadzili 3028 kontroli na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (w tym 24 kontroli nocnych), wydali:

- 9274 decyzji dot. bezpieczeństwa i higieny pracy, z czego 553 decyzje wstrzymania prac ze względu na bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia,

- 10621 wniosków wystąpieniowych dot. nieprawidłowości w przestrzeganiu prawa pracy m.in.  urlopów wypoczynkowych, czasu pracy, umów o pracę, prowadzenia dokumentacji pracowniczej i akt osobowych,

Ponadto inspektorzy pracy wydali 156 decyzji płacowych na kwotę 2 198 48,52 zł. Za wykroczenia przeciwko prawom pracownika zastosowali 580 mandatów karnych na kwotę 685 650, 00 zł.

Inspektor Pracy Dariusz Lewandowski przedstawił dane dot. wypadków przy pracy za 2022 r.

Łącznie zgłoszono 161 wypadków, 32 z nich ze względu na charakter zdarzenie- nagłe zdarzenia medyczne lub wypadki komunikacyjne decyzją Okręgowego Inspektora Pracy w  Bydgoszczy nie były badane, 7 przekazano do innych okręgów, 2 nie zostały uznane za wypadki przy pracy. W 13 przypadków ustalenie okoliczności przyczyn przeszło na 2023 rok.

Inspektorzy w 2022 r. zbadali 107 wypadków; 104 indywidualne i 3 zbiorowe. W zbadanych wypadkach poszkodowanych zostało ogółem 111 osób, w tym 4 poniosły śmierć, 33 osoby doznały ciężkich obrażeń, 74 wypadki powodujące lżejsze obrażenia.

88 % poszkodowanych w wypadkach to mężczyźni, a 12 % stanowiły kobiety.

W 2022 r. inspektor pracy wystąpił do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe o 100 % stopy procentowej składki. ZUS poinformował o wydaniu decyzji o podwyższeniu składki na rok rozliczeniowy od 1 kwietnia 2023 do 31 marca 2024 r.

W listopadzie 2022 r. zgłoszono wypadek śmiertelny podczas wykonywania pracy zdalnej.

Artykuł 234§2 Kodeksu pracy nakłada na pracodawcę obowiązek niezwłocznego zawiadomienia właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy- przypomina Dariusz Lewandowski.

Media obecne na konferencji prasowej: TVP 3 Bydgoszcz, Radio PiK, Radio RMF MAXX, Radio Tok fm.

https://www.radiopik.pl/5,107189,rok-2022-to-ponad-3-tys-kontroli-inspektorow-w-m

http://https://miasta.tokfm.pl/miasta_tokfm/7,185061,29445858,spodziewamy-sie-skarg-pip-zapowiada-kontrole-pracy-zdalnej.html

https://bydgoszcz.tvp.pl/66119169/praca-zdalna-na-stale-w-kodeksie-pracy

autor: MG


GIP Przejdź do GIP Porady prawne